Thông Báo


Thông Báo - 14/06/2021, Lượt xem: 6 Thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 16 - 24/11/2020, Lượt xem: 52 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non Khóa 24 - 13/11/2020, Lượt xem: 32 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học - Trung học cơ sở khóa 25 - 10/11/2020, Lượt xem: 49 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 16 - 24/09/2020, Lượt xem: 82 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TH - THCS khóa 25 - 24/09/2020, Lượt xem: 83 Thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 15 - 22/06/2020, Lượt xem: 217 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) - 22/06/2020, Lượt xem: 124 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ dinh dưỡng Mầm non khóa 8 - 22/06/2020, Lượt xem: 107 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non Khóa 24 - 22/06/2020, Lượt xem: 102 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TH - THCS khóa 24 - 22/06/2020, Lượt xem: 206 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng II) - 04/11/2019, Lượt xem: 242 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 23 - 04/11/2019, Lượt xem: 174 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 13 & 14 - 02/07/2019, Lượt xem: 436 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 22 - 27/05/2019, Lượt xem: 397 Thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiều học & Trung học cơ sở khóa 21 - 20/03/2019, Lượt xem: 536 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học, cao đẳng khóa 12 - 15/02/2019, Lượt xem: 412 Thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiều học & Trung học cơ sở khóa 20 - 14/02/2019, Lượt xem: 406 Thông báo khai giảng - 11/02/2019, Lượt xem: 372 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở khóa 21 - 14/01/2019, Lượt xem: 348 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 21 - 14/01/2019, Lượt xem: 324 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 20 (lần 2) - 05/12/2018, Lượt xem: 326 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 22 (lần 2) - 05/12/2018, Lượt xem: 251 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 21 (lần 2) - 05/12/2018, Lượt xem: 275 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Mầm non khóa 16 & lớp Nghiệp vụ dinh dưỡng Mầm non khóa 5 - 05/12/2018, Lượt xem: 227 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Khóa 12 - 05/12/2018, Lượt xem: 320 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 22 - 04/09/2018, Lượt xem: 532 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 20 - 04/09/2018, Lượt xem: 915 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và lịch nhập học đại học chính quy 2018 - 08/08/2018, Lượt xem: 248 Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 - 19/07/2018, Lượt xem: 254 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 21 - 13/07/2018, Lượt xem: 248 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Khóa 11 - 13/07/2018, Lượt xem: 367 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 19 - 13/07/2018, Lượt xem: 274 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 20 - 13/07/2018, Lượt xem: 294 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Khóa 10 - 13/07/2018, Lượt xem: 1830 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 18 - 13/07/2018, Lượt xem: 240 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 17 - 13/07/2018, Lượt xem: 263 Tổ chức thi năng khiếu kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 - 11/07/2018, Lượt xem: 247 Xét tuyển đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM - 11/07/2018, Lượt xem: 287 Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần 1 - 11/07/2018, Lượt xem: 233 Thông báo Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 - 11/07/2018, Lượt xem: 249 Thông báo số 2 về việc gia hạn nhận bài hội thảo "Khởi nghiệp của sinh viên ngoài sư phạm" - 11/07/2018, Lượt xem: 256 Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần 1 - 10/07/2018, Lượt xem: 239